آهنگ گل همراه نسیم از بانو مهستی

چون گل همراه به نسیم میرقصد دل ببرد

من مست و باد صبا میریزد گل به سرم

چون پروانه عشق گل به سر دارم

صحراها را زیر بال و پر دارم

بینم هر شب من به عالم رویا

آید سویم آشنائی از صحرا به خدا

در انتظار تو ام

تو بیا

که بی قرار توام

بازا تو گل بشو من گلشن

بگذار سرت به دامان من

بازا تو می بشو من ساغر

گرمی بده تو بر جان من

دستم بگیر و یک دم بگذار

لب بر لبان سوزان من به خدا

در انتظار تو ام

تو بیا

که بی قرار توام

ای از عشقم نگرفتی خبر

یک دم بر ما بگذر بگذر

من برگ گل تو نسیم سحر

دستم با ناز تو بگیر و ببر

چون پروانه عشق گل به سر دارم

صحرا ها را زیر بال و پر دارم به خدا

در انتظار تو ام

تو بیا

که بی قرار توام

 

آهنگ گل همراه نسیم از مهستیامتیاز :
______________________________________
برچسب ها: